Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一二年六月

張貼者:2012年5月30日 晚上7:43SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年6月4日 清晨6:44 ]

一 二


日 期

聖餐崇拜

十日早禱崇拜

十七日聖餐崇拜

廿四日早禱崇拜

主 日

(環保主日)

三一主日

聖靈降臨期主日

(傳播主日)

聖靈降臨期主日

施洗聖約翰

司 禱

 

陳達文兄弟

 

游秉昭兄弟

讀 經

吳淑瑩姊妹

李兆麟兄弟

湯寶佳兄弟 韋可兒姊妹

陳悅儀姊妹

歐卓芝姊妹

呂偉倫兄弟

雷惠儀姊妹 梁國強兄弟

黎穎琳姊妹

司 琴

王雅麗姊妹

郭美姊妹

鄭凱珊姊妹

羅美圓姊妹

音 響

袁毅海兄弟 黃健光兄弟

譚嘉寶兄弟 李健楠兄弟

梁錦華兄弟 陳永輝兄弟

游慶生兄弟 李詠妮姊妹

侍 從

陳安生兄弟 游愛庭姊妹

羅潤澐姊妹 董國彥兄弟

游秉昭兄弟 游慶生兄弟

何偉強兄弟 陳凱恩姊妹

李德舜兄 冼偉文兄弟

陳健文兄弟 李兆輝兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 朱彩玉姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

司 捐

鄭華英姊妹 卓美娜姊妹

柳少文兄弟 吳思博兄弟

林麗琼姊妹 霍小燕姊妹

黃振流兄弟 符恩強兄弟

伍美莉姊妹 周寶蓮姊妹

趙炳德兄弟 陳志光兄弟

呂淑芬姊妹 陳碧君姊妹

陳華生兄弟 葉偉康兄弟

堂側.嬰兒房司捐

蔡君儀姊妹 劉進新兄弟

鄧芷宜姊妹 莫廣肇兄弟

蕭麗玲姊妹 岑庭輝兄弟

廖偉雄兄弟 謝株玲姊妹

司 數

李偉栢兄弟 薛綠華姊妹

區澤源兄弟 陳麗珠姊妹

鄧學龍兄弟 朱初芬

李育余兄弟 劉潔華姊妹

正門招待

郭感恩姊妹 梁燕雯姊妹

簡寶珊姊妹 慕容榮嘉兄弟

黎漢添兄弟 秦秀蘭姊妹

游月嫦姊妹 鄺群興姊妹

廖偉明兄弟 陳和裕姊妹

黃穎彤姊妹 陳子聰兄弟

李思祺兄弟 劉美珍姊妹

黃潤禧兄弟 蘇艷芳姊妹

側門招待

蘇慧薇姊妹

陳妙玲姊妹

謝若惠姊妹

  妹姊妹

獻餅、酒

盧壽柱兄弟 蘇少蘭姊妹

 

黃廣興兄弟 李慧玲姊妹

 

撒母耳樂園

關佩瑜姊妹 彭愛麗姊妹

郭少珠姊妹 余美華姊妹

湯芷穎姊妹 伍艷梅姊妹

李慧琼姊妹 陳玉蘭姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

獻 詩

本堂詩班、靜山小學詩班

 

Unity 敬拜隊

 

Comments