Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一零年三月

張貼者:2010年3月1日 晚上8:19SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]
                                                  二 零  零 年  月 份 聖 工 輪 值 表
 

日 期

聖餐崇拜

十四早禱崇拜

廿一聖餐崇拜

廿八早禱崇拜

主 日

(婦女主日)

大齋期第三主日

大齋期第四主日

大齋期第五主日

棕枝主日

司 禱

 

葉志培兄弟

 

羅發強兄弟

讀 經

李偉栢兄弟 黃敏儀姊妹

關婉姬姊妹 黎穎琳姊妹

吳思博兄弟

黃李慧玲姊妹 廖偉雄兄弟

區宇翔兄弟 梁國強兄弟

梁彩連姊妹

司 琴

胡婉華姊妹

鄭凱珊姊妹

黃啟詩兄弟

羅美圓姊妹

音 響

黃健光兄弟 李健楠兄弟

楊灌枝兄弟 岑庭輝兄弟

鄭偉賢兄弟 游慶生兄弟

葉志培兄弟 陳安生兄弟

侍 從

游慶生兄 陳健文兄弟

陳旨樂兄弟 何偉強兄弟

羅潤澐姊妹 冼偉文兄弟

李兆輝兄 楊細德兄

陳安生兄弟 游愛庭姊妹

游秉昭兄弟 陳凱恩姊妹

司事長

心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 劉蘭卿姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

司 捐

周寶蓮姊妹 陳碧君姊妹

湯寶佳兄弟 趙炳德兄弟

霍小燕姊妹 屈寶娟姊妹

黃振流兄弟 關錦雄兄弟

卓美娜姊妹 陳燕玲姊妹

葉偉康兄弟 劉志輝兄弟

呂淑芬姊妹 韋可兒姊妹

黎漢添兄弟 李兆麟兄弟

堂側.嬰兒房司捐

鄧芷宜姊妹 劉進新兄弟

湯芷穎姊妹 謝恩典兄弟

君儀姊妹 陳子聰兄弟

陳和裕姊妹 陳志光兄弟

司 數

陳達文兄弟 劉潔華姊妹

莊偉豪兄弟 張婉鈴姊妹

區澤源兄弟 薛綠華姊妹

黃廣興兄弟 朱初芬姊妹

正門招待

莫日光兄弟 陳翠蓮姊妹

石愛珍姊妹

郭感恩姊妹 黃潤禧兄弟

蘇艷芳姊妹

李育余兄弟 黎月明姊妹

陳妙玲姊妹

李詠妮姊妹 鄒燕芬姊妹

劉美珍姊妹

側門招待

蘇慧姊妹

梁燕雯姊妹

朱彩玉姊妹

張少芬姊妹

獻餅、酒

區澤源兄弟 李倩影姊妹

 

盧壽柱兄弟 蘇少蘭姊妹

 

撒母耳樂園

李慧琼姊妹 余美華姊妹

莫雅同姊妹 關佩瑜姊妹

湯芷穎姊妹 伍艷梅姊妹

陳玉貞姊妹

莫雅媛姊妹 郭少珠姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

關頌恩姊妹

蘇慧頤姊妹

獻 詩

本堂詩班

基德小學

 

 

Comments