Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一一年一月

張貼者:2011年1月2日 晚上11:48SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]
                                                二 零     年  月 份 聖 工 輪 值 表
 

日 期

聖餐崇拜

一月九日早禱崇拜

一月十六日聖餐崇拜

一月廿三日早禱崇拜

一月三十日早禱崇拜

主 日

聖誕後主日

基督領洗

顯現期主日

顯現期主日

顯現期主日

司 禱

 

葉志培兄弟

 

陳達文兄弟

游秉昭兄弟

讀 經

符恩強兄弟 黎穎琳姊妹

歐卓芝姊妹 陳悅儀姊妹

湯寶佳兄弟

韋可兒姊妹 呂偉倫兄弟

雷惠儀姊妹 梁國強兄弟

李兆麟兄弟

景頤兄弟 劉蘭卿姊妹

黃李慧玲姊妹

司 琴

胡婉華姊妹

郭 美姊妹

潘正行兄弟

羅美圓姊妹

鄭凱珊姊妹

音 響

黃健光兄弟 李健楠兄弟

袁毅海兄弟 葉志培兄弟

劉志輝兄弟 袁毅海兄弟

岑庭輝兄弟 陳安生兄弟

游慶生兄弟 莊偉豪兄弟

侍 從

楊細德兄弟 李德舜兄弟

何偉強兄弟 陳凱恩姊妹

李兆輝兄弟 陳安生兄弟

陳健文兄弟 冼偉文兄弟

羅潤澐姊妹 游愛庭姊妹

游秉昭兄弟 陳旨樂兄弟

李兆輝兄弟 游慶生兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

歐雪芳姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 朱彩玉姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

何漢昶兄弟 葉志培兄弟

陳悅儀姊妹 楊細德兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

黃筱華姊妹

司 捐

黎佩霞姊妹 鄒燕芬姊妹黃振流兄弟 葉偉康兄弟

卓美娜姊妹 劉美珍姊妹

袁毅海兄弟 吳思博兄弟

劉翠華姊妹 陳燕玲姊妹

劉志輝兄弟 陳華生兄弟

林麗琼姊妹 鄧芷宜姊妹

廖偉雄兄弟 柳少文兄弟

呂淑芬姊妹 霍小燕姊妹

黃廣興兄弟 陳富泉兄弟

堂側及嬰兒房司捐

屈寶娟姊妹

陳文俊兄弟

游少蘅姊妹

劉進新兄弟

蔡君儀姊妹

呂偉倫兄弟

李慧姊妹

趙文牛兄弟

蕭泳欣姊妹

阮結勤兄弟

司 數

李偉栢兄弟 薛綠華姊妹

張婉鈴姊妹 李詠妮姊妹

莊偉豪兄弟 朱初芬姊妹

譚若明姊妹 李育余兄弟

區宇翔兄弟 陳麗珠姊妹

正門招待

莫日光兄弟 陳妙玲姊妹

謝若惠姊妹

郭感恩姊妹 梁燕雯姊妹

許其通兄弟

廖偉明兄弟 陳和裕姊妹

陳曉彤姊妹

黎漢添兄弟 張少芬姊妹

黎月明姊妹

黃友竹姊妹 蔡瑞好姊妹

慕容榮嘉兄弟

側門招待

陳翠蓮姊妹

蘇慧薇姊妹

鄧芷宜姊妹

張卓梅姊妹

朱彩玉姊妹

插 花

雷惠儀姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

關頌恩姊妹

撒母耳樂園

余美華姊妹 李慧琼姊妹

湯芷穎姊妹 伍艷梅姊妹

關佩瑜姊妹 彭愛麗姊妹

陳玉貞姊妹  郭少珠姊妹

莫雅同姊妹 陳玉蘭姊妹

獻餅、酒

區澤源兄弟 李倩影姊妹

 

盧壽柱兄弟 蘇少蘭姊妹

 

 

獻 詩

本堂詩班

 

 

基德小學

 

 

Comments