Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一一年四月

張貼者:2011年3月27日 凌晨3:44SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]
二 零 一  年  月 份 聖 工 輪 值 表
 

日 期

聖餐崇拜

早禱崇拜

十七聖餐崇拜

廿二晚禱崇拜

廿四聖餐崇拜

主 日

大齋期第主日

大齋期第主日

棕枝主日

基督受難

主復活

司 禱

 

陳達文兄弟 

 

 

 

讀 經

歐卓芝姊妹

李兆麟兄弟

梁彩連姊妹 梁國強兄弟

區宇翔兄弟

楊細德兄弟

關婉姬姊妹

吳淑瑩姊妹 湯寶佳兄弟

黎穎琳姊妹

符恩強兄弟

黃李慧玲姊妹

司 琴

王雅麗姊妹

羅美圓姊妹

游愛庭姊妹

潘正行兄弟

胡婉華姊妹

音 響

袁毅海兄弟 黃健光兄弟

譚嘉寶兄弟 李健楠兄弟

梁錦華兄弟 永輝兄弟

鄭偉賢兄弟 李健楠兄弟

游慶生兄弟 岑庭輝兄弟

侍 從

冼偉文兄弟 李德舜兄弟

游愛庭姊妹 董國彥兄弟

游慶生兄弟 游秉昭兄弟

何偉強兄弟 陳安生兄弟

羅潤澐姊妹 陳凱恩姊妹

陳旨樂兄弟

陳健文兄弟 何偉強兄弟游愛庭姊妹 楊細德兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

歐雪芳姊妹

蘇慧嫻姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 朱彩玉姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

漢昶兄弟 葉志培兄弟

悅儀姊妹 楊細德兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

黃筱華姊妹

關佩瑜姊妹

司 捐

周寶蓮姊妹 伍美莉姊妹柳少文兄弟 楊灌枝兄弟

陳燕玲姊妹 劉翠華姊妹

趙炳德兄弟 黃振流兄弟

韋可兒姊妹 卓美娜姊妹劉永聰兄弟 劉志輝兄弟

湯芷穎姊妹

屈寶娟姊妹

霍小燕姊妹 陳碧君姊妹

陳志光兄弟 黃瑞和兄弟

堂側及嬰兒房司捐

鄧芷宜姊妹

廖偉明兄弟

劉進新兄弟

李慧琼姊妹

呂淑芬姊妹

吳思博兄弟

 

莊偉豪兄弟

林麗琼姊妹

司 數

區澤源兄弟 劉潔華姊妹

李育余兄弟 張婉鈴姊妹

陳麗珠姊妹 鄧學龍兄弟

 

李偉栢兄弟 朱初芬姊妹

正門招待

莫日光兄弟 蔡君儀姊妹陳妙玲姊妹

郭感恩姊妹 劉美珍姊妹

陳華生兄弟

黎漢添兄弟 張少芬姊妹

黎月明姊妹

李詠妮姊妹 岑庭輝兄弟

劉麗珍姊妹

陳淑求姊妹 蔡瑞好姊妹

慕容榮嘉兄弟

側門招待

簡寶珊姊妹

李惠卿姊妹

梁燕雯姊妹

謝若惠姊妹

陳玉書姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

 

蘇慧頤姊妹

撒母耳

樂 園

郭少珠姊妹

陳玉蘭姊妹

李慧琼姊妹

余美華姊妹

湯芷穎姊妹

伍艷梅姊妹

 

關佩瑜姊妹

彭愛麗姊妹

獻餅、酒

廖偉雄兄弟 黎佩霞姊妹

 

區澤源兄弟 李倩影姊妹

 

李兆麟兄弟 鄒燕芬姊妹

獻 詩

本堂詩班

Unity 敬拜隊

基德小學

 

 

Comments