Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一一年十月

張貼者:2011年9月24日 凌晨3:19SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]

                                                          二 零   年  月 份 聖 工 輪 值 表

日 期

(普世聖餐主日)

聖餐崇拜

(教省關懷主日)

十月九日早禱崇拜

(健康主日)

十月十六日聖餐崇拜

十月廿三日早禱崇拜

(神學主日)

十月三十日早禱崇拜

主 日

聖靈降臨期十六主日

聖靈降臨期十七主日

聖靈降臨期十八主日

聖靈降臨期十九主日

聖靈降臨期二十主日

司 禱

 

陳達文兄弟

 

游秉昭兄弟

羅發強兄弟

讀 經

李偉栢兄弟 雷惠儀姊妹

歐卓芝姊妹 梁國強兄弟

黃李慧玲姊妹

符恩強兄弟 關佩瑜姊妹

吳淑瑩姊妹 區文正兄弟

黃廣興兄弟

劉潔華姊妹 黃敏儀姊妹

區宇翔兄弟

司 琴

王雅麗姊妹

羅美圓姊妹

李嘉琦兄弟

鄭凱珊姊妹

陳曉敏姊妹

音 響

袁毅海兄弟 黃健光兄弟

譚嘉寶兄弟 李健楠兄弟

梁錦華兄弟 陳永輝兄弟

游慶生兄弟 李詠妮姊妹

陳永輝兄弟 袁毅海兄弟

侍 從

游慶生兄弟 陳旨樂兄弟

冼偉文兄弟 李兆輝兄弟

李德舜兄弟 陳健文兄弟

陳安生兄弟 游秉昭兄弟

游愛庭姊妹 楊細德兄弟

游愛庭姊妹 陳旨樂兄弟

何偉強兄弟 游秉昭兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

歐雪芳姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 朱彩玉姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

何漢昶兄弟 葉志培兄弟

陳悅儀姊妹 楊細德兄弟

司 捐

屈寶娟姊妹 梁鳳儀姊妹

湯寶佳兄弟 劉志輝兄弟

周寶蓮姊妹 伍美莉姊妹

劉進新兄弟 關錦雄兄弟

霍小燕姊妹 劉美珍姊妹

陳富泉兄弟 柳少文兄弟

蕭麗玲姊妺 劉翠華姊妹

葉偉康兄弟 廖偉雄兄弟

黎穎琳姊妹 鄧芷宜姊妹

廖偉成兄弟 吳思博兄弟

陳麗珠姊妹 陳燕玲姊妹

陳志光兄弟 何漢昶兄弟

李惠卿姊妹 石玉冰姊妹

阮結勤兄弟 陳子聰兄弟

梁彩連姊妹 林麗琼姊妹

黃健光兄弟 岑庭輝兄弟

黃振流兄弟 呂偉倫兄弟

蕭泳欣姊妹 呂淑芬姊妹

謝若惠姊妹 卓美娜姊妹

廖偉明兄弟 趙炳德兄弟

司 數

薛綠華姊妹 區澤源兄弟

張婉鈴姊妹 莫日光兄弟

朱初芬姊妹 鄧學龍兄弟

李詠妮姊妹 李育余兄弟

湯麗嫦姊妹 李思祺兄弟

招待

莊偉豪兄弟 蔡君儀姊妹

陳和裕姊妹 陳曉彤姊妹

黎漢添兄弟 簡寶珊姊妹

謝株玲姊妹 楊 妹姊妹

廖偉明兄弟 莫廣肇兄弟

黃穎彤姊妹 李慧琼姊妹

黃友竹姊妹 梁燕雯姊妹慕容榮嘉兄弟 陳玉書姊妹

郭感恩姊妹 陳華生兄弟

鄺群興姊妹 游月嫦姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

關頌恩姊妹

撒母耳樂園

關佩瑜姊妹 彭愛麗姊妹

湯芷穎姊妹 伍艷梅姊妹

李慧琼姊妹 陳玉蘭姊妹

郭少珠姊妹 余美華姊妹

關佩瑜姊妹 彭愛麗姊妹

獻餅、酒

盧壽柱兄弟 蘇少蘭姊妹

 

李兆麟兄弟 鄒燕芬姊妹

 

 

獻 詩

本堂詩班

 

Unity 敬拜隊

 

 

 

Comments