Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一一年十一月

張貼者:2011年10月28日 下午4:06SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]

                                                                  一 一 十 一


日 期

(青年部主日)

十一六日聖餐崇拜

十一十三早禱崇拜

(將臨前主日)

十一月二十日聖餐崇拜

(敬老主日)

十一廿七日早禱崇拜

主 日

聖靈降臨期廿一主日

聖靈降臨期廿二主日

基督君王主日

將臨期主日

司 禱

 

葉志培兄弟

 

區文正兄弟

讀 經

呂淑芬姊妹

陳和裕姊妹

湯寶佳兄弟 陳悅儀姊妹

梁彩連姊妹

黎穎琳姊妹

呂偉倫兄弟

韋可兒姊妹 梁國強兄弟

廖偉雄兄弟

司 琴

胡婉華姊妹

王雅麗姊妹

潘正行兄弟

陳曉敏姊妹

音 響

黃健光兄弟 李健楠兄弟

袁毅海兄弟 譚嘉寶兄弟

陳永輝兄弟 梁錦華兄弟

李詠妮姊妹 游慶生兄弟

侍 從

楊細德兄 李德舜兄

羅潤澐姊妹 董國彥兄弟

游秉昭兄弟 游慶生兄弟

陳健文兄 陳安生兄弟

游愛庭姊妹 李兆輝兄弟

冼偉文兄弟 陳旨樂兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

陳麗珠姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 朱彩玉姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

司 捐

袁毅海兄弟 麥詠楠姊妹

譚嘉寶兄弟 蕭進民兄弟

雷惠儀姊妹 卓美娜姊妹

趙炳德兄弟 區澤源兄弟

陳碧君姊妹 霍小燕姊妹

符恩強兄弟 吳思博兄弟

劉翠華姊妹 蕭麗玲姊妹

葉偉康兄弟 劉志輝兄弟

堂側.嬰兒房司捐

何栢軒兄弟 翁逸凡兄弟

林麗琼姊妹 劉進新兄弟

陳華生兄弟 鄧芷宜姊妹

趙文牛兄弟 劉美珍姊妹

司 數

區宇翔兄弟 李詠妮姊妹

陳達文兄弟 劉潔華姊妹

朱初芬妹 李偉栢兄弟

鄧學龍兄弟 李育余兄弟

正門招待

邱子健兄弟 梁珈琳姊妹

李綽騫姊妹 黃穎彤姊妹

黃友竹姊妹 楊  妹姊妹

蘇慧薇姊妹 柳少文兄弟

莫日光兄弟 謝若惠姊妹

陳子聰兄弟 岑庭輝兄弟

廖偉明兄弟 簡寶珊姊妹

游月嫦姊妹 謝株玲姊妹

側門招待

劉丞彥兄弟

黎月明姊妹

屈寶娟姊妹

陳燕玲姊妹

獻餅、酒

楊灌枝兄弟 莫廣肇兄弟

 

郭感恩姊妹 黎漢添兄弟

 

撒母耳樂園

湯芷穎姊妹 伍艷梅姊妹

李慧琼姊妹 陳玉蘭姊妹

關佩瑜姊妹 彭愛麗姊妹

郭少珠姊妹 余美華姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

獻 詩

本堂詩班

 

 

 

 

Comments