Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一一年七月

張貼者:2011年6月25日 凌晨1:31SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]
                                                       二 零   年  月 份 聖 工 輪 值 表
 

日 期

(香港主日)

聖餐崇拜

(航海主日、主日學部日)

七月十日早禱崇拜

七月十七日聖餐崇拜

七月廿四日早禱崇拜

七月卅一日早禱崇拜

主 日

聖靈降臨期主日

聖靈降臨期主日

聖靈降臨期主日

聖靈降臨期主日

聖靈降臨期主日

司 禱

 

葉志培兄弟

 

游秉昭兄弟

區文正兄弟

讀 經

區澤源兄弟 黎穎琳姊妹

莫日光兄弟 陳麗珠姊妹

劉潔華姊妹

湯寶佳兄弟 關佩瑜姊妹

廖偉雄兄弟 梁國強兄弟

韋可兒姊妹

雷惠儀姊妹 黃敏儀姊妹

黃廣興兄弟

司 琴

胡婉華姊妹

羅美圓姊妹

游愛庭姊妹

陳曉敏姊妹

鄭凱珊姊妹

音 響

黃健光兄弟 袁毅海兄弟

李健楠兄弟 譚嘉寶兄弟

陳永輝兄弟 梁錦華兄弟

李詠妮姊妹 游慶生兄弟

黃健光兄弟 莊偉豪兄弟

侍 從

游慶生兄弟 李德舜兄弟

李兆輝兄弟 何偉強兄弟

陳凱恩姊妹 羅潤澐姊妹

李嘉琦兄弟 陳安生兄弟

游愛庭姊妹 冼偉文兄弟

陳旨樂兄弟 楊細德兄弟

陳健文兄弟 董國彥兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

歐雪芳姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 朱彩玉姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

何漢昶兄弟 葉志培兄弟

陳悅儀姊妹 楊細德兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

黃筱華姊妹

司 捐

蘇少蘭姊妹 陳碧姊妹盧壽柱兄弟 陳子聰兄弟

霍小燕姊妹 李建心姊妹

葉偉康兄弟 柳少文兄弟

伍美莉姊妹 周寶蓮姊妹

劉志輝兄弟 何漢昶兄弟

梁彩連姊妹 李慧玲姊妹

趙文牛兄弟 符恩強兄弟

黃振流兄弟 陳華生兄弟

鄧芷宜姊妹 呂淑芬姊妹

堂側及嬰兒房司捐

蕭泳欣姊妹

劉進新兄弟

陳燕玲姊妹

陳玉貞姊妹

屈寶娟姊妹

陳志光兄弟

林麗琼姊妹

阮結勤兄弟

陳和裕姊妹

翁逸凡兄弟

司 數

陳達文兄弟 李偉栢兄弟

薛綠華姊妹 譚若明姊妹

區澤源兄弟 朱初芬姊妹

區宇翔兄弟 鄧學龍兄弟

黎漢添兄弟 陳淑求姊妹

招待

李育余兄弟 劉美珍姊妹

慕容榮嘉兄弟 楊妹姊妹

郭感恩姊妹 梁燕雯姊妹

李慧琼姊妹 歐雪芳姊妹

莊偉豪兄弟 蔡君儀姊妹

黃穎彤姊妹 蘇慧藢姊妹

關婉姬姊妹 蘇艷芳姊妹黃潤禧兄弟 游月嫦姊妹

李思祺兄弟 簡寶珊姊妹

陳妙玲姊妹 謝若惠姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

關頌恩姊妹

撒母耳樂園

關佩瑜姊妹 彭愛麗姊妹

郭少珠姊妹 余美華姊妹

湯芷穎姊妹 伍艷梅姊妹

李慧琼姊妹 陳玉蘭姊妹

郭少珠姊妹 余美華姊妹

獻餅、酒

湯寶佳兄弟 卓美娜姊妹

 

李兆麟兄弟 鄒燕芬姊妹

 

 

獻 詩

本堂詩班

 

 

 

 

 
Comments