Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一一年六月

張貼者:2011年5月28日 下午4:45SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]
                                    一 一  六 
 

日 期

聖餐崇拜

十二早禱崇拜

十九聖餐崇拜

廿六早禱崇拜

主 日

(亞洲主日)

復活期第七主日

聖靈降臨日

(傳播主日)

三一主日

(環保主日)

聖靈降臨期第二主日

司 禱

 

陳達文兄弟

 

游秉昭兄弟

讀 經

李偉栢兄弟

吳淑瑩姊妹

歐卓芝姊妹 梁彩連姊妹

區文正兄弟

符恩強兄弟

關婉姬姊妹

呂偉倫兄弟 李兆麟兄弟

黃李慧玲姊妹

司 琴

胡婉華姊妹

鄭凱珊姊妹

陳曉敏姊妹

郭美姊妹

音 響

梁錦華兄弟 黃健光兄弟

譚嘉寶兄弟 李健楠兄弟

袁毅海兄弟 陳永輝兄弟

葉志培兄弟 游慶生兄弟

侍 從

陳安生兄弟 李德舜兄

羅潤澐姊妹 何偉強兄弟

游慶生兄 陳健文

冼偉文兄弟 陳凱恩姊妹

游愛庭姊妹 楊細德兄弟

董國彥兄弟 李兆輝兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 朱彩玉姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

司 捐

周寶蓮姊妹 伍美莉姊妹

湯寶佳兄弟 黃振流兄弟

陳燕玲姊妹 呂淑芬姊妹

袁毅海兄弟 陳華生兄弟

簡寶珊姊妹 陳碧君姊妹

趙炳德兄弟 劉志輝兄弟

雷惠儀姊妹 陳悅儀姊妹

廖偉雄兄弟 關錦雄兄弟

堂側.嬰兒房司捐

屈寶娟姊妹 陳富泉兄弟

黎穎琳姊妹 莫廣肇兄弟

鄧芷宜姊妹 吳思博兄弟

林麗琼姊妹 廖偉明兄弟

司 數

區澤源兄弟 朱初芬姊妹

李育余兄弟 張婉鈴姊妹

鄧學龍兄弟 陳麗珠

區宇翔兄弟 李詠妮

正門招待

郭感恩姊妹 張少芬姊妹

慕容榮嘉兄弟

莫日光兄弟 陳妙玲姊妹

鄒燕芬姊妹

   兄弟 霍小燕姊妹

陳和裕姊妹

黎漢添兄弟 蔡瑞好姊妹

梁燕雯姊妹

側門招待

游月嫦姊妹

謝株玲姊妹

陳翠蓮姊妹

黃建芬姊妹

獻餅、酒

盧壽柱兄弟 蘇少蘭姊妹

 

葉志培兄弟 關佩瑜姊妹

 

撒母耳樂園

關佩瑜姊妹 彭愛麗姊妹

郭少珠姊妹 余美華姊妹

湯芷穎姊妹 伍艷梅姊妹

李慧琼姊妹 陳玉蘭姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

獻 詩

本堂詩班

 

 

靜山小學

Comments