Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一一年九月

張貼者:2011年8月26日 凌晨4:16SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]

                                                  一 一  九 


日 期

聖餐崇拜

(成年部主日)

十一早禱崇拜

(教育主日)

九月十八日聖餐崇拜

(國家主日)

九月廿五日早禱崇拜

主 日

聖靈降臨期十二主日

聖靈降臨期十三主日

聖靈降臨期十四主日

聖靈降臨期十五主日

司 禱

 

葉志培兄弟

 

區文正兄弟

讀 經

湯寶佳兄弟

梁彩連姊妹

關婉姬姊妹 游少蘅姊妹

區澤源兄弟

羅發強校長

陳頌康校長

黎穎琳姊妹 廖偉雄兄弟

吳思博兄弟

司 琴

胡婉華姊妹

陳曉敏姊妹

潘正行兄弟

郭美姊妹

音 響

黃健光兄弟 袁毅海兄弟

李健楠兄弟 譚嘉寶兄弟

陳永輝兄弟 梁錦華兄弟

李詠妮姊妹 游慶生兄弟

侍 從

李德舜兄 李兆輝兄弟

陳旨樂兄弟 陳凱恩姊妹

陳健文兄

游慶生兄弟

冼偉文兄弟 游秉昭兄弟

游愛庭姊妹 何偉強兄弟

楊細德兄

陳安生兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 朱彩玉姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

司 捐

陳燕玲姊妹 劉翠華姊妹

廖偉明兄弟 劉進新兄弟

伍美莉姊妹 周寶蓮姊妹

郭志德兄弟 李兆麟兄弟

郭感恩姊妹 陳祝燕姊妹

袁毅海兄弟 葉偉康兄弟

霍小燕姊妹 陳妙玲姊妺

黎漢添兄弟 柳少文兄弟

韋可兒姊妹 李慧玲姊妹

呂偉倫兄弟 何漢昶兄弟

陳悅儀姊妹 卓美娜姊妹

盧壽柱兄弟 梁國強兄弟

鄧芷宜姊妹 劉美珍姊妹

陳華生兄弟 陳志光兄弟

簡寶珊姊妹 林麗琼姊妺

趙文牛兄弟 黃廣興兄弟

司 數

區宇翔兄弟 薛綠華姊妹

李育余兄弟 張婉鈴姊妹

陳達文兄弟 朱初芬

鄧學龍兄弟 譚若明

正門招待

莫日光兄弟 屈寶娟姊妹

梁燕雯姊妹 慕容榮嘉兄弟

李思祺兄弟 謝株玲姊妹

梁鳳儀姊妹 黎月明姊妹

李詠妮姊妹 呂淑芬姊妹

湯麗嫦姊妹 蔡瑞好姊妹

郭感恩姊妹 謝若惠姊妹

黃潤禧兄弟 蘇艷芳姊妹

獻餅、酒

李偉栢兄弟 趙艷芳姊妹

 

何亦儀校長 羅瑞蘭校長

 

撒母耳樂園

關佩瑜姊妹 彭愛麗姊妹

湯芷穎姊妹 伍艷梅姊妹

李慧琼姊妹 陳玉蘭姊妹

郭少珠姊妹 余美華姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

獻 詩

本堂詩班

 

 

 

Comments