Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一零年一月

張貼者:2010年1月3日 清晨7:26SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]
                                          二 零   年  月 份 聖 工 輪 值 表
 

日 期

聖餐崇拜

早禱崇拜

十七聖餐崇拜

廿四早禱崇拜

卅一早禱崇拜

主 日

聖誕後主日

基督領洗日

顯現期主日

顯現期主日

顯現期第四主

司 禱

 

葉志培兄弟

 

陳達文兄弟

羅發強兄弟

讀 經

李偉栢兄弟

黃李慧玲姊妹

黎穎琳姊妹

區宇翔兄弟

梁彩連姊妹

韋可兒姊妹

吳思博兄弟

關婉姬姊妹

黃廣興兄弟

陳麗珠姊妹

陳淑求姊妹

梁國強兄弟

黃敏儀姊妹

司 琴

胡婉華姊妹

王雅麗姊妹

黃啟詩兄弟

羅美圓姊妹

郭美姊妹

音 響

黃健光兄弟 李健楠兄弟

楊灌枝兄弟 岑庭輝兄弟

鄭偉賢兄弟 游慶生兄弟

葉志培兄弟 陳安生兄弟

楊灌枝兄弟 李健楠兄弟

侍 從

冼偉文兄弟 李兆輝兄弟

李德舜兄弟 楊細德兄弟

陳健文兄弟 游愛庭姊妹

關偉健兄弟 陳凱恩姊妹

何偉強兄弟 秉昭兄弟

陳旨樂兄弟 陳安生兄弟

羅潤澐姊妹 李兆輝兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

歐雪芳姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

玉書姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

關婉姬姊妹 劉蘭卿姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

何漢昶兄弟 葉志培兄弟

陳悅儀姊妹 楊細德兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

黃筱華姊妹

司 捐

周寶蓮姊妹 陳碧君姊妹符恩強兄弟 郭志德兄弟

霍小燕姊妹 陳妙玲姊妹

湯寶佳兄弟 柳少文兄弟

陳悅儀姊妹 陳燕玲姊妹

陳志光兄弟 關錦雄兄弟

鄧汀琳姊妹 劉翠華姊妹

莫廣肇兄弟 廖偉明兄弟

張萍萍姊妹 楊 妹姊妹

呂偉倫兄弟 廖偉雄兄弟

堂側及嬰兒房司捐

呂淑芬姊妹

謝恩典兄弟

鄧芷宜姊妹

岑庭輝兄弟

卓美娜姊妹

劉進新兄弟

湯芷穎姊妹

陳子聰兄弟

屈寶娟姊妹

陳富泉兄弟

司 數

區澤源兄弟 薛綠華姊妹

張婉鈴姊妹 陳達文兄弟

鄧學龍兄弟 朱初芬姊妹

李育余兄弟 劉潔華姊妹

李詠妮姊妹 譚若明姊妹

正門招待

莫日光兄弟 莫雅媛姊妹

陳和裕姊妹

郭感恩姊妹 石愛珍姊妹

黎月明姊妹

黎漢添兄弟 趙文牛兄弟

許其通兄弟

李思祺兄弟 謝若惠姊妹

梁燕雯姊妹

莊偉豪兄弟 黃潤禧兄弟

蘇艷芳姊妹

側門招待

蘇慧姊妹

張少芬姊妹

朱彩玉姊妹

陳翠蓮姊妹

劉美珍姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

關頌恩姊妹

蘇慧頤姊妹

關頌恩姊妹

撒母耳樂園

陳旨樂兄弟 伍艷梅姊妹

彭愛麗姊妹 李慧琼姊妹

湯芷穎姊妹 郭少珠姊妹

莫雅媛姊妹 陳玉蘭姊妹

陳玉貞姊妹

莫雅同姊妹 余美華姊妹

獻餅、酒

李兆麟兄弟 鄒燕芬姊妹

 

葉偉康兄弟 梁鳳儀姊妹

 

 

獻 詩

本堂詩班

 

 

 

 

Comments