Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一零年五月

張貼者:2010年4月24日 凌晨1:34SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]
                              二 零   年  月 份 聖 工 輪 值 表
 

日 期

聖餐崇拜

(基督化家庭主日)

早禱崇拜

(亞洲主日)

五月十六日聖餐崇拜

(工福主日)

五月廿三日早禱崇拜

(少年部部日)

五月三十日早禱崇拜

主 日

復活期主日

復活期主日

復活期主日

聖靈降臨日

三一主

司 禱

 

葉志培兄弟

 

羅發強兄弟

區文正兄弟

讀 經

區澤源兄弟

劉蘭卿姊妹

李偉栢兄弟

關婉姬姊妹

黃李慧玲姊妹

游少蘅姊妹

吳景頤兄弟

梁彩連姊妹

黃敏儀姊妹

李兆麟兄弟

黎穎琳姊妹

李健楠兄弟

劉翠華姊妹

司 琴

胡婉華姊妹

鄭凱珊姊妹

黃啟詩兄弟

郭美姊妹

羅美圓姊妹

音 響

黃健光兄弟 李健楠兄弟

楊灌枝兄弟 岑庭輝兄弟

葉志培兄弟 游慶生兄弟

葉志培兄弟 陳安生兄弟

莊偉豪兄弟 陳安生兄弟

侍 從

陳健兄弟 游慶生兄弟

何偉強兄弟 陳凱恩姊妹

李兆輝兄弟 羅潤澐姊妹

冼偉文兄弟 陳安生兄弟

楊細德兄弟 李德舜兄弟

李兆輝兄弟 游秉昭兄弟

游愛庭姊妹 陳旨樂兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

歐雪芳姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 劉蘭卿姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

何漢昶兄弟 葉志培兄弟

陳悅儀姊妹 楊細德兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

黃筱華姊妹

司 捐

雷惠儀姊妹 陳碧君姊妹

符恩強兄弟 葉偉康兄弟

鄒燕芬姊妹 鄧芷宜姊妹

黃振流兄弟 關錦雄兄弟

周寶蓮姊妹 伍美莉姊妹

劉志輝兄弟 柳少文兄弟

陳燕玲姊妹 陳玉貞姊妹

廖偉雄兄弟 郭志德兄弟

君儀姊妹 黃穎彤姊妹

陳子聰兄弟 廖偉明兄弟

堂側及嬰兒房司捐

呂淑芬姊妹

陳富泉兄弟

李慧琼姊妹

袁毅海兄弟

湯芷穎姊妹

劉進新兄弟

屈寶娟姊妹

趙文牛兄弟

陳佩雯姊妹

李德舜兄弟

司 數

鄧學龍兄弟 劉潔華姊妹

陳達文兄弟 莫日光兄弟

李詠妮姊妹 朱初芬姊妹

薛綠華姊妹 陳淑求姊妹

湯麗嫦姊妹 區宇翔兄弟

正門招待

莊偉豪兄弟 陳妙玲姊妹

石愛珍姊妹

郭感恩姊妹 霍小燕姊妹

陳華生兄弟

黎漢添兄弟 黃潤禧兄弟

蘇艷芳姊妹

李育余兄弟 梁燕雯姊妹

慕容榮嘉兄弟

伍靄妍姊妹 何栢軒兄弟

簡寶珊姊妹

側門招待

蘇慧姊妹

陳翠蓮姊妹

謝若惠姊妹

朱彩玉姊妹

陳曉彤姊妹 梁珈琳姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

關頌恩姊妹

撒母耳樂園

彭愛麗姊妹 伍艷梅姊妹

莫雅媛姊妹 郭少珠姊妹

陳旨樂兄弟 關佩瑜姊妹

陳玉貞姊妹

莫雅同姊妹 陳玉蘭姊妹

李慧琼姊妹 郭少珠姊妹

獻餅、酒

盧壽柱兄弟 蘇少蘭姊妹

 

湯寶佳兄弟 卓美娜姊妹

 

 

獻 詩

本堂詩班

日修小學

 

 

少年部詩班

Comments