Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一零年十一月

張貼者:2010年10月29日 凌晨2:33SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]

                                               二 零  零 年 十 一 月 份 聖 工 輪 值 表


日 期

十一日聖餐崇拜

十一十四日早禱崇拜

十一廿一日聖餐崇拜

十一廿八日早禱崇拜

主 日

聖靈降臨期第廿四主日

聖靈降臨期第廿五主日

(將臨前主日)

基督君王主日

將臨期第一主日

司 禱

 

葉志培兄弟

 

羅發強兄弟

讀 經

符恩強兄弟

梁彩連姊妹

雷惠儀姊妹 湯寶佳兄弟

陳悅儀姊妹

歐卓芝姊妹

呂偉倫兄弟

韋可兒姊妹 梁國強兄弟

黃廣興兄弟

司 琴

胡婉華姊妹

王雅麗姊妹

郭美姊妹

鄭凱珊姊妹

音 響

黃健光兄弟 李健楠兄弟

楊灌枝兄弟 譚嘉寶兄弟

葉志培兄弟 游慶生兄弟

岑庭輝兄弟 陳安生兄弟

侍 從

冼偉文兄弟 李德舜兄

何偉強兄弟 陳凱恩姊妹

游秉昭兄 陳旨樂兄

陳健文兄弟 楊細德兄弟

羅潤澐姊妹 游愛庭姊妹

李兆輝兄弟 游慶生兄弟

司事長

心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 張柚柑姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 朱彩玉姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

司 捐

陳碧君姊妹 周寶蓮姊妹

陳富泉兄弟 吳思博兄弟

劉美珍姊妹 劉蘭卿姊妹

黃振流兄弟 廖偉雄兄弟

伍美莉姊妹 黃李慧玲姊妹

關錦雄兄弟 袁毅海兄弟

陳妙玲姊妹 霍小燕姊妹

劉進新兄弟 劉志輝兄弟

堂側.嬰兒房司捐

黎穎琳姊妹 廖偉成兄弟

陳和裕姊妹 陳樂信兄弟

阮結勤兄弟 湯芷穎姊妹

黃穎彤姊妹 翁逸凡兄弟

司 數

李偉栢兄弟 薛綠華姊妹

區澤源兄弟 張婉鈴

莊偉豪兄弟 朱初芬

劉潔華姊妹 鄧學龍兄弟

正門招待

郭感恩姊妹 陳華生兄弟

黎月明姊妹

莫日光兄弟 張卓梅姊妹

莊秀英姊妹

廖偉明兄弟 謝若惠姊妹

岑庭輝兄弟

黎漢添兄弟 黃潤禧兄弟

蘇艷芳姊妹

側門招待

蘇慧姊妹

黃建芬姊妹

梁燕雯姊妹

簡寶珊姊妹

獻餅、酒

雷宇宙兄弟 呂桂芬姊妹

 

李兆麟兄弟 鄒燕芬姊妹

 

撒母耳樂園

湯芷穎姊妹 伍艷梅姊妹

關佩瑜姊妹 彭愛麗姊妹

陳玉貞姊妹 郭少珠姊妹

莫雅同姊妹 陳玉蘭姊妹

插 花

關頌恩姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

獻 詩

本堂詩班

 

 

 

 

Comments