Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一零年七月

張貼者:2010年7月2日 凌晨4:40SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]

                                                   二 零  零 年  月 份 聖 工 輪 值 表

日 期

聖餐崇拜

十一早禱崇拜

十八聖餐崇拜

廿五早禱崇拜

主 日

(香港主日、敬老主日)

聖靈降臨期第六主日

(航海主日、主日學主日)

聖靈降臨期第七主日

聖靈降臨期第八主日

聖雅各日

司 禱

 

葉志培兄弟

 

羅發強兄弟

讀 經

雷惠儀姊妹 廖偉雄兄弟

薛綠華姊妹 劉蘭卿姊妹

歐雪芳姊妹

關婉姬姊妹 吳思博兄弟

楊細德兄弟 黃李慧玲姊妹

區澤源兄弟

司 琴

胡婉華姊妹

鄭凱珊姊妹

黃啟詩兄弟

郭美姊妹

音 響

黃健光兄弟 李健楠兄弟

楊灌枝兄弟 岑庭輝兄弟

葉志培兄弟 游慶生兄弟

葉志培兄弟 陳安生兄弟

侍 從

偉文兄弟 李兆輝兄

何偉強兄弟 李德舜兄弟

楊細德兄 游慶生兄

陳健文兄弟 游秉昭兄弟

羅潤澐姊妹 陳旨樂兄弟

李兆輝兄弟 游愛庭姊妹

司事長

心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 劉蘭卿姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

司 捐

梁鳳儀姊妹 伍美莉姊妹

廖偉明兄弟 符恩強兄弟

譚若明姊妹 陳燕玲姊妹

游秉昭兄弟 柳少文兄弟

陳悅儀姊妹 鄧芷宜姊妹

葉偉康兄弟 李思祺兄弟

陳玉貞姊妹 韋可兒姊妹

呂偉倫兄弟 郭志德兄弟

堂側.嬰兒房司捐

屈寶娟姊妹 陳富泉兄弟

李建心姊妹 陳玉貞姊妹

湯芷穎姊妹 劉進新兄弟

卓美娜姊妹 阮結勤兄弟

司 數

陳達文兄弟 張婉鈴姊妹

劉潔華姊妹 莫日光兄弟

李偉栢兄弟 朱初芬

李詠妮姊妹 莊偉豪兄弟

正門招待

李育余兄弟 霍小燕姊妹

石愛珍姊妹

陳麗珠姊妹 李慧琼姊妹

區玉珍姊妹

郭感恩姊妹 劉美珍姊妹

慕容榮嘉兄弟

陳淑求姊妹 陳華生兄弟

謝若惠姊妹

側門招待

陳妙玲姊妹

朱彩玉姊妹

謝株玲姊妹

梁燕雯姊妹

獻餅、酒

李兆麟兄弟 鄒燕芬姊妹

 

劉志輝兄弟 陳玉書姊妹

 

撒母耳樂園

莫雅同姊妹 關佩瑜姊妹

湯芷穎姊妹 郭少珠姊妹

伍艷梅姊妹

莫雅媛姊妹 陳玉蘭姊妹

李慧琼姊妹 郭少珠姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

獻 詩

本堂詩班

 

 

 

 

Comments