Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一零年九月

張貼者:2010年8月27日 凌晨12:51SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]

                                                    二 零  零 年  月 份 聖 工 輪 值 表


日 期

聖餐崇拜

十二早禱崇拜

十九聖餐崇拜

廿六早禱崇拜

主 日

聖靈降臨期第十五主日

(成年部部日)

聖靈降臨期第十六主日

(教育主日)

聖靈降臨期第十七主日

(國家主日)

聖靈降臨期第十八主日

司 禱

 

葉志培兄弟

 

羅發強兄弟

讀 經

符恩強兄弟

雷惠儀姊妹

關婉姬姊妹 游愛庭姊妹

李詠妮姊妹

陳頌康總校長

羅瑞蘭總校長

梁彩連姊妹 廖偉雄兄弟

吳思博兄弟

司 琴

胡婉華姊妹

羅美圓姊妹

潘正行兄弟

郭美姊妹

音 響

黃健光兄弟 李健楠兄弟

楊灌枝兄弟 譚嘉寶兄弟

葉志培兄弟 游慶生兄弟

岑庭輝兄弟 陳安生兄弟

侍 從

陳健文兄弟 李德舜兄

何偉強兄弟 游愛庭姊妹

偉文 游慶生兄

游秉昭兄弟 楊細德兄弟

羅潤澐姊妹 陳安生兄弟

李兆輝兄弟 陳旨樂兄弟

司事長

心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 朱彩玉姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

司 捐

周寶蓮姊妹 陳妙玲姊妹

劉進新兄弟 劉志輝兄弟

霍小燕姊妹 梁鳳儀姊妹

柳少文兄弟 袁毅海兄弟

雷惠儀姊妹 吳淑瑩姊妹

湯寶佳兄弟 何漢昶兄弟

陳燕玲姊妹 韋可兒姊妹

黃振流兄弟 葉偉康兄弟

堂側.嬰兒房司捐

陳和裕姊妹 莊偉豪兄弟

陳祝燕姊妹 陳華生兄弟

呂偉倫兄弟 黃李慧玲姊妹

呂淑芬姊妹 陳子聰兄弟

司 數

陳達文兄弟 薛綠華姊妹

鄧學龍兄弟 黎漢添兄弟

李偉栢兄弟 朱初芬

劉潔華姊妹 李育余兄弟

正門招待

區澤源兄弟 謝若惠姊妹

梁燕雯姊妹

李思祺兄弟 謝株玲姊妹

黃建芬姊妹

陳淑求姊妹 卓美娜姊妹

李詠妮姊妹

郭感恩姊妹 岑庭輝兄弟

莫廣肇兄弟

側門招待

蘇慧姊妹

謝結蓮姊妹

陳悅儀姊妹

陳翠蓮姊妹

獻餅、酒

李兆麟兄弟 鄒燕芬姊妹

 

羅發強校長 何亦儀總校長

 

撒母耳樂園

陳旨樂兄弟 伍艷梅姊妹

陳玉蘭姊妹

莫雅同姊妹 李慧琼姊妹

余美華姊妹 關佩瑜姊妹

湯芷穎姊妹 陳玉蘭姊妹

插 花

關頌恩姊妹

黃敏儀姊妹

關頌恩姊妹

蘇慧頤姊妹

獻 詩

本堂詩班

 

 

 

 

Comments