Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一零年八月

張貼者:2010年7月23日 凌晨3:39SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]

             二 零   年  月 份 聖 工 輪 值 表

日 期

聖餐崇拜

八月八日早禱崇拜

八月十五日聖餐崇拜

八月廿二日早禱崇拜

八月廿九日早禱崇拜

主 日

聖靈降臨期主日

聖靈降臨期十一主日

聖靈降臨期十二主日

聖靈降臨期十三主日

聖靈降臨期十四主日

司 禱

 

陳達文兄弟

 

區文正兄弟

游秉昭兄弟

讀 經

李偉栢兄弟

關佩瑜姊妹

游少蘅姊妹

黎穎琳姊妹

吳景頤兄弟

吳淑瑩姊妹

李兆麟兄弟

呂偉倫兄弟

梁國強兄弟

黃敏儀姊妹

歐卓芝姊妹

黃廣興兄弟

韋可兒姊妹

司 琴

王雅麗姊妹

羅美圓姊妹

李嘉琦兄弟

李嘉琦兄弟

郭 美姊妹

音 響

黃健光兄弟 李健楠兄弟

楊灌枝兄弟 岑庭輝兄弟

葉志培兄弟 游慶生兄弟

葉志培兄弟 陳安生兄弟

莊偉豪兄弟 游慶生兄弟

侍 從

陳健兄弟 李德舜兄弟

李兆輝兄弟 游慶生兄弟

游秉昭兄弟

陳旨樂兄弟

冼偉文兄弟 李德舜兄弟

羅潤澐姊妹 游愛庭姊妹

楊細德兄弟
何偉強兄弟
李兆輝兄弟
陳安生兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

歐雪芳姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 朱彩玉姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

何漢昶兄弟 葉志培兄弟

陳悅儀姊妹 楊細德兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

黃筱華姊妹

司 捐

雷惠儀姊妹 陳碧君姊妹

陳志光兄弟 劉志輝兄弟

霍小燕姊妹 陳燕玲姊妹

符恩強兄弟 趙炳德兄弟

周寶蓮姊妹 伍美莉姊妹

黃振流兄弟 關錦雄兄弟

林麗琼姊妹 劉翠華姊妹

廖偉明兄弟 葉偉康兄弟

呂淑芬姊妹 鄒燕芬姊妹

郭志德兄弟 廖偉雄兄弟

堂側及嬰兒房司捐

蕭泳欣姊妹

袁毅海兄弟

屈寶娟姊妹

阮結勤兄弟

黃家欣姊妹

廖偉成兄弟

湯芷穎姊妹

莫廣肇兄弟

鄧芷宜姊妹

陳子聰兄弟

司 數

薛綠華姊妹 區宇翔兄弟

李育余兄弟 陳麗珠姊妹

區澤源兄弟 譚若明姊妹

陳淑求姊妹 朱初芬姊妹

關婉姬姊妹 李偉栢兄弟

正門招待

莫日光兄弟 劉美珍姊妹

張少芬姊妹

莊偉豪兄弟 蔡君儀姊妹

陳和裕姊妹

黎漢添兄弟 簡寶珊姊妹

謝株玲姊妹

郭感恩姊妹 梁燕雯姊妹

陳華生兄弟

黃友竹姊妹 黃潤禧兄弟

蘇艷芳姊妹

側門招待

陳玉書姊妹

蘇慧薇姊妹

楊 妹姊妹

謝若惠姊妹

黎月明姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

關頌恩姊妹

撒母耳樂園

陳旨樂兄弟 伍艷梅姊妹

莫雅同姊妹 余美華姊妹

湯芷穎姊妹 關佩瑜姊妹

彭愛麗姊妹 余美華姊妹

莫雅媛姊妹 郭少珠姊妹

獻餅、酒

盧壽柱兄弟 蘇少蘭姊妹

 

陳富泉兄弟 卓美娜姊妹

 

 

獻 詩

本堂詩班

 

Unity 敬拜隊

 

 

Comments