Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一二年五月

張貼者:2012年4月27日 下午5:46SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳
                                                             一 二

日 期

聖餐崇拜

(基督化家庭主日)

十三日早禱崇拜

(亞洲/勞工主日)

二十日聖餐崇拜

(少年部主日)

廿七日早禱崇拜

主 日

復活期主日

復活期主日

復活期第七主日

聖靈降臨

司 禱

 

葉志培兄弟

 

區文正兄弟

讀 經

李偉栢兄弟

黃李慧玲姊妹

梁彩連姊妹 游少蘅姊妹

吳思博兄弟

關佩瑜姊妹

梁國強兄弟

黎穎琳姊妹 陳和裕姊妹

廖偉明兄弟

司 琴

胡婉華姊妹

鄭凱珊姊妹

王雅麗姊妹

胡婉華姊妹

音 響

袁毅海兄弟 黃健光兄弟

譚嘉寶兄弟 李健楠兄弟

梁錦華兄弟 陳永輝兄弟

游慶生兄弟 李詠妮姊妹

侍 從

陳健文兄弟 陳凱恩姊妹

羅潤澐姊妹 冼偉文兄弟

游愛庭姊妹 游秉昭兄弟

李德舜兄弟 何偉強兄弟

董國彥兄 游慶生兄弟

陳旨樂兄弟 陳安生兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 朱彩玉姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

司 捐

雷惠儀姊妹 周寶蓮姊妹

葉偉康兄弟 陳富泉兄弟

鄧芷宜姊妹 霍小燕姊妹

黃振流兄弟 關錦雄兄弟

伍美莉姊妹 陳碧君姊妹

呂偉倫兄弟 湯寶佳兄弟

黃穎彤姊妹 林君儀姊妹

陳子聰兄弟 岑庭輝兄弟

堂側.嬰兒房司捐

卓美娜姊妹 陳華生兄弟

林麗琼姊妹 袁毅海兄弟

莫廣肇兄弟 呂淑芬姊妹

譚嘉寶兄弟 李健楠兄弟

司 數

李育余兄弟 薛綠華姊妹

區宇翔兄弟 張婉鈴姊妹

莫日光兄弟 朱初芬

鄧學龍兄弟 劉潔華姊妹

正門招待

郭感恩姊妹 霍小燕姊妹

謝株玲姊妹 柳少文兄弟

黎漢添兄弟 梁燕雯姊妹

蕭麗玲姊妹 陳妙玲姊妹

李詠妮姊妹 楊  妹姊妹

何漢昶兄弟 謝若惠姊妹

莊偉豪兄弟 何栢軒兄弟

莫少冰姊妹 莫少霞姊妹

側門招待

游月嫦姊妹

蘇慧薇姊妹

黎月明姊妹

陳曉彤姊妹 梁珈琳姊妹

獻餅、酒

廖偉雄兄弟 黎佩霞姊妹

 

陳達文兄弟 蔡慧儀姊妹

 

撒母耳樂園

關佩瑜姊妹 彭愛麗姊妹

郭少珠姊妹 余美華姊妹

湯芷穎姊妹 伍艷梅姊妹

李慧琼姊妹 陳玉蘭姊妹

插 花

黃敏儀姊妹

蘇慧頤姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

獻 詩

本堂詩班

 

 

 

Comments