Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一二年三月

張貼者:2012年2月23日 晚上11:28SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年3月1日 下午3:49 ]

                         一 二

日 期

(婦女主日)

四日早禱崇拜

十一早禱崇拜

十八聖餐崇拜

廿五聖餐崇拜

主 日

大齋期主日

大齋期主日

大齋期第四主日

大齋期主日

司 禱

 

葉志培兄弟

 

游秉昭兄弟

讀 經

陳麗珠姊妹

黃敏儀姊妹

梁彩連姊妹 蕭進民兄弟

黃李慧玲姊妹

陳悅儀姊妹

李偉栢兄弟

區文正兄弟 梁國強兄弟

黎穎琳姊妹

司 琴

胡婉華姊妹

郭美姊妹

鄭凱珊姊妹

陳曉敏姊妹

音 響

袁毅海兄弟 黃健光兄弟

譚嘉寶兄弟 李健楠兄弟

梁錦華兄弟 陳永輝兄弟

游慶生兄弟 李詠妮姊妹

侍 從

陳安生兄 游慶生兄弟

羅潤澐姊妹 李兆輝兄弟

冼偉文兄弟 游愛庭姊妹

董國彥兄 李德舜兄弟

陳子樂兄弟 陳健文兄弟

游秉昭兄弟 游慶生兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 朱彩玉姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

司 捐

李惠卿姊妹 梁鳳儀姊妹

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

郭感恩姊妹 鄒燕芬姊妹

廖偉雄兄弟 趙炳德兄弟

伍美莉姊妹 周寶蓮姊妹

呂偉倫兄弟 陳志光兄弟

劉翠華姊妹 蕭麗玲姊妹

陳華生兄弟 劉進新兄弟

堂側.嬰兒房司捐

陳燕玲姊妹 霍小燕姊妹

屈寶娟姊妹 趙文牛兄弟

何漢昶兄弟 鄧芷宜姊妹

蕭進民兄弟 林麗琼姊妹

司 數

譚若明姊妹 薛綠華姊妹

鄧學龍兄弟 李詠妮姊妹

陳達文兄弟 朱初芬

李育余兄弟 區澤源兄弟

正門招待

郭感恩姊妹 梁燕雯姊妹

黎月明姊妹 劉秀玲姊妹

莫日光兄弟 陳妙玲姊妹

劉美珍姊妹 游月嫦姊妹

陳曉彤姊妹 黃穎彤姊妹

廖偉明兄弟 岑庭輝兄弟

黎漢添兄弟 謝株玲姊妹

蔡瑞好姊妹 秦秀蘭姊妹

側門招待

謝若惠姊妹

蘇慧薇姊妹

呂淑芬姊妹

  妹姊妹

獻餅、酒

陳玉書姊妺 蘇少蘭姊妹

 

湯寶佳兄弟 卓美娜姊妹

 

撒母耳樂園

李慧琼姊妹 陳玉蘭姊妹

關佩瑜姊妹 彭愛麗姊妹

郭少珠姊妹 余美華姊妹

湯芷穎姊妹 伍艷梅姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

獻 詩

本堂詩班

靜山小學

 

 

Comments