Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一二年二月

張貼者:2012年1月27日 清晨6:05SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]
                                                              一 二  二 

 

日 期

聖餐崇拜

十二早禱崇拜

十九聖餐崇拜

(社會關懷主日)

廿六日早禱崇拜

主 日

顯現期主日

顯現期主日

顯現期末主日

大齋期主日

 

司 禱

 

陳達文兄弟

 

區文正兄弟

讀 經

區宇翔兄弟

吳淑瑩姊妹

廖偉雄兄弟 雷惠儀姊妹

黃廣興兄弟

歐卓芝姊妹

吳思博兄弟

李兆麟兄弟 關佩瑜姊妹

陳悅儀姊妹

 

司 琴

王雅麗姊妹

陳曉敏姊妹

李嘉琦兄弟

羅美圓姊妹

音 響

袁毅海兄弟 黃健光兄弟

譚嘉寶兄弟 李健楠兄弟

梁錦華兄弟 陳永輝兄弟

游慶生兄弟 李詠妮姊妹

侍 從

陳健文兄 游慶生兄弟

羅潤澐姊妹 陳安生兄弟

冼偉文兄弟 李德舜兄弟

李兆輝兄 游愛庭姊妹

陳安生兄弟 董國彥兄弟

游秉昭兄弟 陳旨樂兄弟

 

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

 

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

 

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 朱彩玉姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

司 捐

黎穎琳姊妹 陳燕玲姊妹

符恩強兄弟 湯寶佳兄弟

周寶蓮姊妹 霍小燕姊妹

葉偉康兄弟 呂偉倫兄弟

陳碧君姊妹 鄧芷宜姊妹

劉志輝兄弟 何漢昶兄弟

卓美娜姊妹 李慧玲姊妹

蕭進民兄弟 廖偉明兄弟

堂側.嬰兒房司捐

林麗琼姊妹 黃振流兄弟

蕭麗玲姊妹 陳富泉兄弟

陳子聰兄弟 湯芷穎姊妹

陳華生兄弟 鄒燕芬姊妹

司 數

李育余兄弟 薛綠華姊妹

李偉栢兄弟 張婉鈴姊妹

朱初芬妹 鄧學龍兄弟

劉潔華姊妹 區澤源兄弟

正門招待

郭感恩姊妹 游月嫦姊妹

鄺群興姊妹 黃潤禧兄弟

黎漢添兄弟 楊  妹姊妹

蘇艷芳姊妹 慕容榮嘉兄弟

李詠妮姊妹 劉進新兄弟

謝若惠姊妺 張少芬姊妺

莫日光兄弟 陳妙玲姊妹

簡寶珊姊妹 謝株玲姊妹

 

側門招待

蘇慧薇姊妹

黎月明姊妹

呂淑芬姊妹

蔡瑞好姊妹

獻餅、酒

李偉栢兄弟 趙艷芳姊妺

 

莊偉豪兄弟 蔡君儀姊妹

 

撒母耳樂園

李慧琼姊妹 陳玉蘭姊妹

關佩瑜姊妹 彭愛麗姊妹

郭少珠姊妹 余美華姊妹

湯芷穎姊妹 伍艷梅姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

 

獻 詩

 

本堂詩班

 

Unity 敬拜隊

日修小學

Comments