Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零一二年八月

張貼者:2012年7月28日 下午4:20SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年8月10日 晚上8:59 ]

                                                                             一 二


日 期

聖餐崇拜

十二早禱崇拜

十九聖餐崇拜

廿六早禱崇拜

主 日

聖靈降臨期主日

聖靈降臨期十一主日

聖靈降臨期十二主日

聖靈降臨期十三主日

司 禱

 

陳達文兄弟

 

游秉昭兄弟

讀 經

薛綠華小姐

歐卓芝姊妹

湯寶佳兄弟 雷惠儀姊妹

區澤源兄弟

陳悅儀姊妹

呂偉倫兄弟

吳淑瑩姊妹 梁國強兄弟

區文正兄弟

司 琴

胡婉華姊妹

黃啟思兄弟

王雅麗姊妹

陳曉敏姊妹

音 響

黃健光兄弟 袁毅海兄弟

李健楠兄弟 譚嘉寶兄弟

陳永輝兄弟 梁錦華兄弟

李詠妮姊妹 游慶生兄弟

侍 從

冼偉文兄弟 游慶生兄弟

游愛庭姊妹 何偉強兄弟

陳健文兄弟 關婉姬姊妹

董國彥兄弟 游慶生兄弟

冼偉文兄 李兆輝兄弟

游秉昭兄弟 陳安生兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

關婉姬姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

梁鳳儀姊妹 朱彩玉姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

司 捐

周寶蓮姊妹 游月嫦姊妹

陳志光兄弟 符恩強兄弟

羅美雲姊妹 鄧芷宜姊妹

黃振流兄弟 陳華生兄弟

伍美莉姊妹 霍小燕姊妹

趙炳德兄弟 關錦雄兄弟

羅要好姊妹 鄒燕芬姊妹

廖偉雄兄弟 葉偉康兄弟

堂側.嬰兒房司捐

蕭進民兄弟 湯芷穎姊妹

黃琇慧姊妹 廖偉明兄弟

黎穎琳姊妹 何漢昶兄弟

柳少文兄弟 卓美娜姊妹

司 數

區宇翔兄弟 劉潔華姊妹

李育余兄弟 張婉鈴姊妹

李偉栢兄弟 朱初芬

莊偉豪兄弟 薛綠華姊妹

正門招待

郭感恩姊妹 余美卿姊妹

劉美珍姊妹 張少芬姊妹

莫日光兄弟 鄺群興姊妹

蘇少蘭姊妹 蕭麗玲姊妹

黎漢添兄弟 李詠妮姊妹

李宛真姊妹 鄺智禮兄弟

劉進新兄弟 李美霞姊妹

呂淑芬姊妹 陳裕和姊妹

側門招待

蘇慧薇姊妹

謝株玲姊妹

游寳蓮姊妹

謝若惠姊妹

獻餅、酒

李偉栢兄弟 趙艷芳姊妹

 

羅玉山兄弟 趙如英姊妹

 

撒母耳樂園

關佩瑜姊妹 彭愛麗姊妹

湯芷穎姊妹 伍艷梅姊妹

李慧琼姊妹 陳玉蘭姊妹

郭少珠姊妹 余美華姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

獻 詩

本堂詩班

 

Unity 敬拜隊

 

 

Comments