Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零零九年四月

張貼者:2009年3月28日 下午3:33SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]

                                          二 零 零  年  月 份 聖 工 輪 值 表

日 期

聖餐崇拜

晚禱崇拜

十二聖餐崇拜

十九聖餐崇拜

廿六早禱崇拜

主 日

棕枝主

基督受難

主復活

復活期第主日

(勞工主日 )

復活期第主日

司 禱

 

 

 

 

陳達文兄弟

讀 經

歐卓芝姊妹

呂偉倫兄弟

區澤源兄弟

黃李慧玲姊妹

黎穎琳姊妹

吳景頤兄弟

雷惠儀姊妹

陳悅儀姊妹

何漢昶兄弟

吳淑瑩姊妹

梁國強兄弟

梁彩連姊妹

司 琴

王雅麗姊妹

李嘉琦兄弟

胡婉華姊妹

羅美圓姊妹

郭美姊妹

音 響

黃健光兄弟 李健楠兄弟

鄭偉賢兄弟 李健楠兄弟

楊灌枝兄弟 陳安生兄弟

鄭偉賢兄弟 岑庭輝兄弟

游慶生兄弟 葉志培兄弟

侍 從

楊細德兄弟 冼偉文兄弟

游慶生兄弟 游秉昭兄弟

陳安生兄弟 旨樂兄弟

楊細德兄弟 李兆輝兄弟

游慶生兄弟 游愛庭姊妹

楊細德兄弟 陳健文兄弟

游慶生兄弟 游愛庭姊妹

何偉強兄弟 陳凱恩姊妹

司事長

李建心姊妹

歐雪芳姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

陳玉書姊妹 湯寶強兄弟

漢昶兄弟

悅儀姊妹

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

關婉姬姊妹 劉蘭卿姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

 

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

司 捐

卓美娜姊妹 陳碧君姊妹

葉偉康兄弟 湯寶佳兄弟

呂淑芬姊妹 陳燕玲姊妹

柳少文兄弟 謝恩典兄弟

伍美莉姊妹 王惠珍姊妹

廖偉雄兄弟 符恩強兄弟

周寶蓮姊妹 鄧芷宜姊妹

關錦雄兄弟 趙炳德兄弟

劉翠華姊妹 梁鳳儀姊妹

黃振流兄弟 陳志光兄弟

堂側及嬰兒房司捐

屈寶娟姊妹

陳子聰兄弟

 

劉蘭卿姊妹

陳富泉兄弟

鄧汀琳姊妹

廖偉明兄弟

劉進新兄弟

吳思博兄弟

司 數

李偉栢兄弟 薛綠華姊妹

 

鄧學龍兄弟 朱初芬姊妹

李育余兄弟 陳麗珠姊妹

湯麗嫦姊妹 劉潔華姊妹

正門招待

宇翔兄弟 霍小燕姊妹

陳妙玲姊妹

李詠妮姊妹 陳玉貞姊妹劉麗珍姊妹

羅潤澐姊妹 謝若惠姊妹

朱彩玉姊妹

黃友竹姊妹 梁燕雯姊妹

  姊妹

李輝棠兄弟 蔡瑞好姊妹

胡美華姊妹

側門招待

蘇慧薇姊妹

卓美娜姊妹

張柚柑姊妹

石愛珍姊妹

張卓梅姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

 

黃敏儀姊妹

朱彩玉姊妹

蘇慧頤姊妹

撒母耳

樂 園

伍艷梅姊妹

湯芷穎姊妹 莫雅姊妹

 

彭愛麗姊妹

李慧琼姊妹

郭少珠姊妹

李德舜兄弟 陳旨樂兄弟

李慧琼姊妹 陳玉貞姊妹

莫雅媛姊妹 黃穎彤姊妹

獻餅、酒

盧壽柱兄弟 蘇少蘭姊妹

 

陳達文兄弟 蔡慧儀姊妹

黎漢添兄弟 郭感恩姊妹

 

獻 詩

本堂詩班

 

本堂詩班

Unity 敬拜隊

基德小學

Comments