Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零零九年十一月

張貼者:2009年11月5日 下午4:05SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]
                                           二 零 零  年 十 一 月 份 聖 工 輪 值 
 

日 期

十一聖餐崇拜

十一早禱崇拜

十一十五聖餐崇拜

十一廿二早禱崇拜

十一廿九早禱崇拜

主 日

(青年部部日)

諸聖

聖靈降臨期第廿三主日

聖靈降臨期第廿四主日

(基督君王主日)

將臨前主

將臨期第一主

司 禱

 

葉志培兄弟

 

羅發強兄弟

游秉昭兄弟

讀 經

區宇翔兄弟

黎穎琳姊妹

湯寶佳兄弟

梁彩連姊妹

吳思博兄弟

黃廣興兄弟

歐卓芝姊妹

韋可兒姊妹

李偉栢兄弟

雷惠儀姊妹

關婉姬姊妹

符恩強兄弟

黃李慧玲姊妹

司 琴

胡婉華姊妹

羅美圓姊妹

郭美姊妹

鄭凱珊姊妹

羅美圓姊妹

音 響

黃健光兄弟 李健楠兄弟

楊灌枝兄弟 岑庭輝兄弟

鄭偉賢兄弟 游慶生兄弟

李兆輝兄弟 陳安生兄弟

岑庭輝兄弟 鄭偉賢兄弟

侍 從

游慶生兄弟 游秉昭兄弟

陳健文兄弟 陳安生兄弟

羅潤澐姊妹 冼偉文兄弟

游慶生兄弟 陳旨樂兄弟

游愛庭姊妹 何偉強兄弟

陳凱恩姊妹 李德舜兄弟

楊細德兄弟 陳旨樂兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

歐雪芳姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

玉書姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

關婉姬姊妹 劉蘭卿姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

何漢昶兄弟 葉志培兄弟

陳悅儀姊妹 楊細德兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

黃筱華姊妹

司 捐

陳曉彤姊妹 阮結勤兄弟

岑庭輝兄弟 陳子聰兄弟

陳碧君姊妹 卓美娜姊妹

廖偉雄兄弟 黃振流兄弟

伍美莉姊妹 伍艷梅姊妹

陳志光兄弟 關錦雄兄弟

鄧芷宜姊妹 陳玉貞姊妹

呂偉倫兄弟 柳少文兄弟

周寶蓮姊妹 劉蘭卿姊妹

黎漢添兄弟 葉偉康兄弟

堂側及嬰兒房司捐

呂淑芬姊妹

莫廣肇兄弟

李慧琼姊妹

謝恩典兄弟

鄧汀琳姊妹

李健楠兄弟

謝若惠姊妹

廖偉成兄弟

屈寶娟姊妹

趙文牛兄弟

司 數

李偉栢兄弟 朱初芬姊妹

陳麗珠姊妹 區澤源兄弟

陳達文兄弟 譚若明姊妹

鄧學龍兄弟 劉潔華姊妹

李育余兄弟 陳淑求姊妹

正門招待

廖偉明兄弟 梁珈琳姊妹

林愷欣姊妹

莊偉豪兄弟 邱子健兄弟

阮結勤兄弟

劉翠華姊妹 霍小燕姊妹

石愛珍姊妹

莫日光兄弟 陳妙玲姊妹

黎月明姊妹

郭感恩姊妹 梁燕雯姊妹

張少芬姊妹

側門招待

劉進新兄弟

劉美珍姊妹

蔡瑞好姊妹

朱彩玉姊妹

蘇慧姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

雷惠儀姊妹

蘇慧頤姊妹

關頌恩姊妹

撒母耳樂園

李慧琼姊妹 陳旨樂兄弟

余美華姊妹 陳玉貞姊妹

莫雅同姊妹

關佩瑜姊妹 湯芷穎姊妹

郭少珠姊妹 余美華姊妹

彭愛麗姊妹 莫雅媛姊妹

獻餅、酒

楊灌枝兄弟 李詠妮姊妹

 

陳富泉兄弟 湯麗嫦姊妹

 

 

獻 詩

本堂詩班

 

 

 

 

Comments