Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零零九年二月

張貼者:2009年1月23日 凌晨3:00SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]

                                            二 零 零  年  月 份 聖 工 輪 值 表


日 期

聖餐崇拜

早禱崇拜

月十聖餐崇拜

月廿早禱崇拜

主 日

顯現期主日

顯現期主日

顯現期主日

顯現期末主日

司 禱

 

葉志培兄弟

 

區文正兄弟

讀 經

何漢昶兄弟 陳淑求姊妹

莫日光兄弟 黎穎琳姊妹

雷惠儀姊妹

劉潔華姊妹 李偉栢兄弟

吳淑瑩姊妹 何偉強兄弟

譚若明姊妹

司 琴

王雅麗姊妹

鄭凱珊姊妹

潘正行兄弟

羅美圓姊妹

音 響

黃健光兄弟 李健楠兄弟

楊灌枝兄弟 陳安生兄弟

鄭偉賢兄弟 岑庭輝兄弟

游慶生兄弟 葉志培兄弟

侍 從

冼偉文兄弟 愛庭姊妹

陳安生兄弟 游秉昭兄弟

楊細德兄弟 羅潤澐姊妹

游慶生兄弟 李兆輝兄弟

關偉健兄弟 陳凱恩姊妹

陳旨樂兄弟 李德舜兄弟

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

陳玉書姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

關婉姬姊妹 劉蘭卿姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

司 捐

周寶蓮姊妹 梁鳳儀姊妹

柳少文兄弟 符恩強兄弟

伍美莉姊妹 陳碧君姊妹

趙炳德兄弟 黎漢添兄弟

陳燕玲姊妹 劉翠華姊妹

陳志光兄弟 湯寶佳兄弟

劉蘭卿姊妹 黃李慧玲姊妹

葉偉康兄弟 吳思博兄弟

堂側.嬰兒房司捐

李慧琼姊妹 富泉兄弟

蕭泳欣姊妹 謝恩典兄弟

湯芷穎姊妹 陳子聰兄弟

石玉冰姊妹 許其通兄弟

司 數

區澤源兄弟 薛綠華姊妹

莊偉豪兄弟 朱初芬姊妹

陳達文兄弟 鄧學龍兄弟

湯麗嫦姊妹 李育余兄弟

正門招待

區宇翔弟兄 霍小燕姊妹

陳妙玲姊妹

廖偉明兄弟 何穎茵姊妹

李健楠兄弟

陳淑求姊妹 黃潤禧兄弟

蘇艷芳姊妹

黎漢添兄弟 沈綿瓞姊妹

林杏笑姊妹

側門招待

卓梅姊妹

蘇慧薇姊妹

黎月明姊妹

梁燕雯姊妹

獻餅、酒

盧壽柱兄弟 蘇少蘭姊妹

 

廖偉雄兄弟 黎佩霞姊妹

 

撒母耳樂園

李德舜兄弟 陳旨樂兄弟

陳玉貞姊妹 陳玉蘭姊妹

莫雅媛姊妹 黃穎彤姊妹

余美華姊妹

郭少珠姊妹 伍艷梅姊妹

林愷欣姊妹.陳曉彤姊妹

彭愛麗姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

朱彩玉姊妹

蘇慧頤姊妹

獻 詩

本堂詩班

 

Unity 敬拜隊

日修小學

Comments