Untitled‎ > ‎聖工輪值‎ > ‎

二零零九年八月

張貼者:2009年7月31日 下午5:25SKH Calvary Church - Mrs Lau羅春鳳   [ 已更新 2012年2月23日 晚上11:50 ]
                                                二 零 零  年  月 份 聖 工 輪 值 表
 

日 期

聖餐崇拜

早禱崇拜

十六聖餐崇拜

廿三早禱崇拜

三十早禱崇拜

主 日

聖靈降臨期第主日

聖靈降臨期第主日

聖靈降臨期第十一主日

聖靈降臨期第十二主日

聖靈降臨期第十三主日

司 禱

 

陳達文兄弟

 

湯麗嫦姊妹

羅發強兄弟

讀 經

湯寶佳兄弟

關佩瑜姊妹

劉蘭卿姊妹

區澤源兄弟

陳悅儀姊妹

歐卓芝姊妹

吳景頤兄弟

韋可兒姊妹

梁國強兄弟

黃李慧玲姊妹

黎穎琳姊妹

雷惠儀姊妹

廖偉雄兄弟

司 琴

王雅麗姊妹

郭美姊妹

黃啟詩兄弟

李嘉琦兄弟

鄭凱珊姊妹

音 響

黃健光兄弟 李健楠兄弟

楊灌枝兄弟 游慶生兄弟

鄭偉賢兄弟 岑庭輝兄弟

李兆輝兄弟 陳安生兄弟

葉志培兄弟 楊灌枝兄弟

侍 從

冼偉文兄弟 何偉強兄弟

董國彥兄弟 游愛庭姊妹

游秉昭兄弟 羅潤澐姊妹

陳健文兄弟 何偉強兄弟

董國彥兄弟 李兆輝兄弟

陳旨樂兄弟 游慶生兄弟

陳凱恩姊妹 羅潤澐姊妹

司事長

李建心姊妹

黃敏儀姊妹

張婉鈴姊妹

蘇慧嫻姊妹

歐雪芳姊妹

司 事

陳祝燕姊妹 郭少珠姊妹

玉書姊妹 湯寶強兄弟

陳淑求姊妹 吳淑瑩姊妹

譚穎華姊妹 何偉強兄弟

關婉姬姊妹 劉蘭卿姊妹

周瓊影姊妹 區宇翔兄弟

鄧月優姊妹 張柚柑姊妹

黎佩霞姊妹 黃健光兄弟

何漢昶兄弟 葉志培兄弟

陳悅儀姊妹 楊細德兄弟

側堂司事

游少蘅姊妹

石玉冰姊妹

莫日光兄弟

關佩瑜姊妹

黃筱華姊妹

司 捐

周寶蓮姊妹 劉翠華姊妹

符恩強兄弟 陳志光兄弟

鄧芷宜姊妹 呂淑芬姊妹

郭志德兄弟 黃振流兄弟

陳碧姊妹 霍小燕姊妹

趙炳德兄弟 陳富泉兄弟

鄒燕芬姊妹 卓美娜姊妹

呂偉倫兄弟 吳思博兄弟

梁鳳儀姊妹 陳玉貞姊妹

關錦雄兄弟 李兆麟兄弟

堂側及嬰兒房司捐

阮結勤兄弟

屈寶娟姊妹

湯芷穎姊妹

莫廣肇兄弟

鄧汀琳姊妹

廖偉成兄弟

李慧琼姊妹

許其通兄弟

劉進新兄弟

陳和裕姊妹

司 數

李偉栢兄弟 薛綠華姊妹

陳麗珠姊妹 莫日光兄弟

鄧學龍兄弟 張婉鈴姊妹

李育余兄弟 譚若明姊妹

區宇翔兄弟 朱初芬姊妹

正門招待

黎漢添兄弟 梁燕雯姊妹

劉美珍姊妹

李詠妮姊妹 陳妙玲姊妹黎月明姊妹

莊偉豪兄弟 陳子聰兄弟

蕭泳欣姊妹

區澤源兄弟 張卓梅姊妹

張少芬姊妹

廖偉明兄弟 岑庭輝兄弟

李德舜兄弟

側門招待

楊 妹姊妹

蘇慧姊妹

張萍萍姊妹

朱彩玉姊妹

謝若惠姊妹

插 花

蘇慧頤姊妹

黃敏儀姊妹

霍鏡萍姊妹

蘇慧頤姊妹

關頌恩姊妹

撒母耳樂園

余美華姊妹 伍艷梅姊妹

郭少珠姊妹 莫雅媛姊妹

陳旨樂 關佩瑜 陳玉貞

莫雅同姊妹 彭愛麗姊妹

伍艷梅姊妹 郭少珠姊妹

獻餅、酒

莊偉豪兄弟 陳麗珠姊妹

 

黎漢添兄弟 陳翠蓮姊妹

 

 

獻 詩

本堂詩班

 

Unity 敬拜隊

 

 

Comments