Untitled‎ > ‎關於我們‎ > ‎

主任牧師
                                             香港聖公會聖十架堂歷任主任牧師
1962 - 1964
李應標
法政牧師
開堂主理牧師
1964 - 1969
龍幹法政牧師
建堂主理牧師
1969 - 1973
鮑宣睿牧師
第一任
牧區主任牧師
1973 - 1979
曾國偉牧師
第二任
牧區主任牧師
1979 - 1983
何獻蓂牧師
第三任
牧區主任牧師
1984 - 2015
區玉君牧師
第四任
牧區主任牧師
2016 ~      
劉榮佳牧師
現任主任牧師子網頁 (1): 牧者的話-劉榮佳牧師